Beleid

Trainingen jeugd

De organisatorische kaders zijn aangegeven waarbinnen de trainingen worden georganiseerd. Dit kader is nodig om te zorgen dat alle teams binnen dezelfde kaders hun trainingen aangeboden worden. Alle onderwerpen vallen onder de verantwoordelijkheid vanhet bestuurslid voetbalzaken en activiteiten.

Start jeugd

De velden zijn bij de v.v. Dokkum beschikbaar per 1 augustus. Vanaf deze datum kunnen teams gaan trainen. De uiterste startdatum van de trainingen zal altijd minimaal 14 dagen zijn voor aanvang van de bekerwedstrijden. Uitgangspunt is dat de jeugdteams allemaal in dezelfde week starten met de trainingen. De startdatum wordt bekend gemaakt via de website. Een trainer die op vakantie is zorgt ervoor dat zijn trainingen toch kunnen starten door vervanging te zoeken.

Training en vakantie

Veel voetballers zijn op vakantie als de eerste training op het programma staat. Er moet rekening gehouden worden met een grote afwezigheid van spelers i.v.m. de zomervakantie. In dit geval zullen in de eerste maand (augustus) trainingsgroepen samengevoegd worden om toch voldoende spelers op de trainingen te hebben. Het kan zijn dat trainers op vakantie zijn. De trainingen moeten dan gewoon doorgaan. De trainers zorgen in overleg met de coordinator voetbaltechnische zaken voor een vervanger. Er wordt niet later dan gepland gestart.

Trainingstijden

De trainingstijden worden door de technisch coördinator jeugd, in overleg met de trainers, bepaald. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

- Tussen twee trainingen zit minimaal een dag van rust.

- Uiterlijke tijden dat trainingen zijn afgelopen:

A's : 21:30

B's : 21:30

C's : 20:30

D's : 20:00

E's : 20:00

F's : 19:30

Minipupillen : 18:30

I.v.m. verplichtingen van trainers (school/stages) in het komende seizoen moet er rekening mee gehouden worden dat in juli nog niet altijd de definitieve trainingstijden bekend zijn. De spelers/ouders worden uiterlijk in juli via de website geinformeerd over de trainingstijden. Wijzigingen worden ook via deze kanalen gecommuniceerd.

Trainingsduur

De duur van de trainingen is als volgt:

- Minipupillen en F-pupillen : minimaal  45 minuten

- Overige Pupillen : minimaal 60 minuten

- Junioren : minimaal 75 minuten

De trainer is vrij wat langer te trainen dan de minimum trainingstijd. De trainer dient dan wel rekening te houden met de gestelde eindtijden zoals eerder genoemd. Zijn er na zijn training nog meer trainingen dan zal de trainer het veld af moeten staan aan de trainer die er volgens het trainingsschema recht op heeft. Wel kan hij dan nog doortrainen op een stuk veld wat niet gebruikt wordt.

Omvang trainingsgroep

De omvang per trainingsgroep is afhankelijk van de leeftijd van de spelers. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

- Pupillen : maximaal 10 spelers per aanwezige trainer

- Junioren : maximaal 18 spelers per aanwezige trainer

Minimum bezetting training: Zijn er twee of minder spelers aanwezig, dan komt de training te vervallen. Bij 3 of meer spelers aanwezig wordt er altijd getraind! Zorg er wel voor dat spelers die wel zouden komen trainen worden afgebeld als een training niet doorgaat.

Trainingsintensiteit

Alle jeugdteams trainen 2x per week.

Spelers die vaker willen trainen kunnen dit bespreken met de technische commissie en dan bepalen waar zij die extra training volgen. Er wordt dan een team gezocht wat het beste bij de betreffende speler past.

Training in de vakanties en feestdagen

Tijdens de vakanties wordt er bij de v.v. Dokkum wel getraind. Alleen in de periode tussen kerst en oud en nieuw wordt er niet getraind. In de vakanties bestaat de kans dat er minder spelers beschikbaar zijn. Ook dan wordt er gewoon getraind. Op officiele feestdagen zoals koninginnedag, bevrijdingsdag, paasmaandag, hemelvaartsdag en pinkstermaandag wordt er niet getraind. Valt een trainingsdag op een feestdag dan wordt de training altijd verplaatst naar een andere dag. Zorg dan wel voor afstemming met de trainers van de teams die dan hun reguliere training hebben. Als er ook al een extra wedstrijd door de week (de week van een feestdag) voor het team is, dan vervalt de training voor de wedstrijd. Als er maar 2 keer in de week een activiteit is!

Training in de winterperiode

Tijdens de winterperiode wordt er door de pupillen gewoon doorgetraind in de verschillende sportzaaltjes. Dit kan vanaf 1 november en duurt tot en met februari. Tijdens de trainers- en leidersvergadering wordt hiervoor een schema opgesteld. De E’s en D’s trainen 1x op het veld en 1x in de zaal. Bij extreme weersomstandigheden wordt de buitentraining afgelast.

Onverantwoord veld of weersomstandigheden

Soms kan het veld zodanig zijn dat het niet verantwoord is om erop te trainen. Deze situatie komt echter niet veel voor. Want meestal is er wel een hoekje om toch te trainen. Is het veld echt te slecht, dan zal de trainer kiezen voor alternatieve trainingen (bijv. rugby, looptraining op parkeerterrein of een technische bespreking). Soms zijn de weersomstandigheden zodanig dat het onverantwoord is te trainen. Dit kan het geval zijn bij onweer, ijzige kou en extreme hagel. De trainer zorgt in deze gevallen in de regel voor een pauze tijdens de training of vervangende activiteit. Laat duidelijk dat het hier gaat om extreme weersomstandigheden! Sneeuw, harde regen, matige vorst en storm zijn op zich zeker geen reden om niet te trainen. Het is ten alle tijde de beslissing van de trainer. Hij/zij bepaald

De trainers hebben nu een groeps-app dus als het trainen wordt afgelast geldt dat voor álle teams die op hetzelfde moment trainen.

De trainers zijn verantwoordelijk voor de kinderen op het moment als er noodweer uitbreekt (bijv. onweer). Zij zorgen ervoor dat ze veilig zijn door bijvoorbeeld met zijn allen naar de kleedbox te gaan.

De trainer geeft het thuisfront door dat de training is afgebroken zodat er geen kinderen voor een dichte deur thuis komen.

Delen trainingsruimte bij slechte gesteldheid gedeelte van het trainingsveld

Het kan voorkomen dat bepaalde gedeeltes van het veld beter te bespelen zijn dan andere gedeeltes. Van de trainers wordt dan verwacht dat ze de goed bespeelbare ruimte delen met andere teams. Hier geldt duidelijk niet “Wie het eerst komt wie het eerst maalt”. Maar meer “Eerlijk zullen we alles delen” Logischerwijs hebben 11 tallen meer ruimte nodig dan 7 tallen.

Einde reguliere trainingen

De reguliere trainingen eindigen allemaal na het Jan Wiersma Toernooi. Alleen als er teams zijn die daarna nog een toernooi of wedstrijd hebben, kan nog worden doorgetraind. Dit dient wel te worden afgestemd met de portefeuillehouder accommodatiezaken.

Trainen / Alternatieve Activiteit / Afgelasten

Stel z.s.m. vast wat de omstandigheden zijn. De trainer kan zelf het trainingsveld gaan bekijken, of kan iemand inschakelen. Bijvoorbeeld de vrijwilligers op de accomodatie, die regelmatig bij de club zijn, of een leider. Beslis (in overleg met iemand ter plekke) of er getraind kan worden, er een alternatief moet komen of er helemaal niets wordt gedaan. Er kan ook gekozen worden om af te wachten en vlak voor de training te beoordelen (spelers nemen dan loop en voetbalschoenen mee) en het ter plekke te beslissen. Als de omstandigheden zodanig zijn dat het onverantwoord is om te trainen, en een alternatief lukt ook niet, dan zal de training afgelast worden.

Zorg voor een alternatieve activiteit. Beleid is dat een team minimaal 2x in de week een activiteit heeft. Mogelijke alternatieven zijn: looptraining, aangepaste training op het veld, teambespreking, zaaltje, trainen op straat.

Informeer iedereen z.s.m. als er aangepast wordt getraind of helemaal niet. Geef aan dat er mogelijk nog alternatieve activiteiten worden georganiseerd. Bel iedereen of schakel de websitebeheerders in. Ieder lid is namelijk zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van de website (check vlak voordat je vertrekt altijd nog even).

Afgelastingen van de wedstrijden!

Soms worden gehele speelrondes door de KNVB zelf afgelast. Bij extreem weer. Dan hebben wij als club niks in te brengen. Via teletekst pagina 603 (nederland 1,2,3)  en knvb.nl informeert de KNVB de clubs welke districten en categorieen zijn afgelast. De v.v. Dokkum valt onder district Noord.

Categorie A: Het 1e en 2e van de v.v. Dokkum!

Categorie B: Andere teams van de v.v. Dokkum!

Check bij twijfelachtige omstandigheden regelmatig www.voetbal.nl.

Op de homepagina van onze website komen (bovenin) ook de aflastingen te staan. Dat kunt u vinden onder "meldingen" (de groene balk onder de banner). Als er een afgelasting is verschijnt dat in het rood in deze balk.

Vaak laat de KNVB het aan de clubs zelf, om een wedstrijd al dan niet af te lassen. Onze consul gaat de velden keuren op vrijdagmiddag, zaterdagochtend en later op de zaterdagochtend. Mocht de consul van mening zijn dat er niet gespeeld kan worden dan geeft hij dat z.s.m. door aan de wedstrijdsecretaris, Jan Ginjaar. Die stelt iedereen op de hoogte (KNVB, tegenstander, kantinepersoneel etc.). Zodra er een afgelasting bij de KNVB bekend is zal dit doorgelinkt worden naar onze website (onze website staat in verbinding met de dataservice van de KNVB). Zoals al eerder vermeld staan op onze homepagina, linksboven, de afgelastingen. Check dus 's ochtends onze website, mocht je het niet vertrouwen.

De trainers/leiders dienen er wel op te letten dat iedereen op hoogte komt van de afgelasting. De spelers, ouders, scheidsrechter, grensrechter, pupil van de week en andere betrokkenen bij de wedstrijd/club.

Organiseren van Oefenwedstrijden

Vraag altijd een oefenwedstrijd aan bij onze wedstrijdsecretaris, Jan Ginjaar. Ook als het een uitwedstrijd betreft. Er moet namelijk worden bekeken of er velden beschikbaar zijn etc.

Via voetbalnoord kun je websites benaderen en daar de telefoonnummers van tegenstanders opzoeken. Of je kunt een berichtje plaatsen via de mail op  de website tweenul.nl. Maak afspraken over datum, tijd, uit/thuis. Vergeet ook niet een scheidsrechter te regelen, wedstrijdkleding te regelen bij het materiaalbeheer (Alex van der Wal) en na te gaan of de kantine wel open is (Dicky Veenstra). Als alles geregeld is kun je de wedstrijdsecretaris (Jan Ginjaar) mededelen dat de wedstrijd vastgesteld kan worden. Tevens is het handig dat je Ate van der Kooi/Jacob Kobus een seintje geeft zodat de wedstrijd op de website/Facebook kan worden gezet.

Huishoudelijk Reglement

1. Inleiding

V.V. Dokkum wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. V.V. Dokkum wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. V.V. Dokkum moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de betreffende commissies dragen tevens deze gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

2. Algemeen

De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld. De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren.

Doelstelling
V.V. Dokkum wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat V.V. Dokkum een vereniging is om trots op te zijn.

Over wie gaat het?
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger bij V.V. Dokkum wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij V.V. Dokkum worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

3. Algemene gedragsregels

De V.V. Dokkum vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.

 1. We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 2. We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 3. We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 4. De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 5. Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 6. Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 7. Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
 8. Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

Op en rond het sportcomplex
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg, dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 1. Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 2. Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng het dan zelf even terug.
 3. Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.
 4. Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
 5. Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
 6. De ruimte in en rondom de dug-out is alleen voor leiders/trainers/bestuursleden en spelers toegankelijk.
 7. Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
 8. Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
 9. Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
 10. De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
 11. Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex. 

Degene die zich hier niet aan houdt, wordt op dat gedrag aangesproken.

4. Gedragsregels voor de speler

De spelers zijn als de leden van V.V. Dokkum de kern van de voetbalvereniging.

De speler: 

 1. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
 2. Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
 3. Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
 4. Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
 5. Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
 6. Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.
 7. Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
 8. Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.
 9. Dient na training en wedstrijd te douchen.
 10. Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
 11. Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
 12. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider.
 13. Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.

Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.

5. Gedragsregels voor de begeleider

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing.

De begeleider:

 1. Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
 2. Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
 3. Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
 4. Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
 5. Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
 6. Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
 7. Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
 8. Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
 9. Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier. 

Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:

 1. Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team.
 2. Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.
 3. Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis.
 4. Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt.
 5. Deel neemt aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 6. De teamkleding bewaakt.
 7. Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
 8. Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

6. Gedragsregels voor de trainer

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.

De trainer: 

 1. Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.
 2. Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
 3. Brengt spelers passie bij voor het spel.
 4. Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pilonnen, doelen, etc.).
 5. Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
 6. Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team.

Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze: 

 1. Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team.
 2. Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen training meer wordt gegeven.
 3. Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.
 4. Deel neemt aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 5. Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen..
 6. Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
 7. Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

7. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.

De ouder/verzorger:

 1. Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
 2. Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op een half veld liefst aan de kopkanten).
 3. Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

 1. Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
 2. Mee doen in de wasbeurten van de kleding van het team.
 3. Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 4. Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 5. Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 6. Op tijd de contributie voldoen. 

Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging!

8. Gedragsregels voor de vrijwilliger

Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemt, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club.

De vrijwilliger: 

 1. Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
 2. Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging.
 3. Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
 4. Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
 5. Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van V.V. Dokkum.

9. Alcohol, tabak en drugs

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:

 1. Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
 2. Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is op zaterdag voor 14:00 niet gewenst.
 3. Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers, zaal en kantine.
 4. Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

10. Sancties

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.

Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast; bij in gebreke blijven volgt tevens een speelverbod. Per seizoen kan per speler eenmaal omzetting van een schorsing naar een alternatieve straf bij de KNVB worden aangevraagd. De alternatieve straf betreft een taak binnen de vereniging en heeft de duur van minimaal anderhalf uur per wedstrijduitsluiting.

Voetbalvereniging Dokkum - Harddraversdijk 3 - 9101XA Dokkum ● Postbus 388 - 9100AJ Dokkum